EINES I HABILITATS TRANSVERSALSLes noves tecnologies són una eina per a l'accés a la informació i l'aprenentatge que cal treballar de manera transversal, tot fomentant l'esperit crític en l'adquisició d'informació i coneixement.


L'educació emocional ens permet desenvolupar competències per gestionar adequadament capacitats, habilitats i actituds. Aquestes són necessàries per comprendre, expressar i prendre consciència de nosaltres mateixos en una societat en constant evolució, on són primordials la cultura i els valors ètics.


És per aquesta raó que creiem primordial propiciar l'aprenentatge entre iguals que ajuda els alumnes a contextualitzar i fer els aprenentatges significatius. Partim del repte i l'acció, fem que l'infant i el jove esdevinguin protagonistes del seu aprenentatge.

Cal superar les dificultats i proposar un esforç suplementari. Un alt nivell d'exigència ajudarà a cada alumne a desenvolupar al màxim les seves capacitats.
institut escola TRINITAT NOVA
 SENTIM  PENSEM  ACTUEM